This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/30 at 20:25
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшигч

Монголын хэвлэл мэдээллийг хэн эзэмшиж буйг олж мэдэх амар биш. Эзэмшлийн ил тод байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалт дутмаг байдаг. (Эрх зүйн орчны үнэлгээг үзнэ үү)

Ямар ч байсан хэвлэл мэдээллийн жижиг зах зээлд буюу гурван сая хүн амд 500 гаруй мэдээллийн хэрэгсэл оногдож буй нь багтаамжаасаа хол хэтэрсэн үзүүлэлт юм. Үүнийг хэвлэл мэдээллийн зах зээлд санхүүгийн ашгийн үүднээс бус, өөр ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хөрөнгө оруулж байна хэмээн тайлбарлаж болох юм. (Эдийн засаг, зах зээл, хэвлэл мэдээллийн болон улс төрийн орчны тухай хэсгүүдийг үзнэ үү)

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн мониторингийн судалгаанд хамрагдсан 39 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс 29-ийнх нь эзэн, хөрөнгө оруулагч улс төрийн ямар нэгэн хамааралтай байна.  (Улс төрийн орчин, шалгуур 6, 8, Улс төрчид, тэдний нөхөд хэсгийг үзнэ үү)   

Эзэмшигчид
  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ