This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/07/17 at 20:43
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн мониторингийн түнш байгууллага болох Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн судалгаагаар 2016 оны эхээр 485 мэдээллийн хэрэгсэл, үүнд 101 сонин, 69 радио, 131 ТВ,  98 мэдээллийн сайт ажиллаж байв.

Эзэмшлийн мониторингийн судалгаанд 12 сонин, 6 түгээмэл радио, өндөр рейтинг бүхий 11  ТВ, 10 мэдээллийн сайтыг хамрууллаа.

Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн судалгааны үр дүнд Монголын сонины болон цахим сайтын зах зээлд өндөр түвшинд төвлөрсөн, харин телевиз болон радиогийн зах зээл дунд зэргийг төвлөрөлтэй байна хэмээн үнэлэв. (Эдийн засгийн орчин, хэвлэл мэдээллийн зах зээл, шалгуур 1 болон 2-ыг үзнэ үү)

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ