Цахим мэдээллийн хэрэгсэл

Монгол хэмээх асар уудам газар нутагтай улс оронд Интернэт болон гар утасны ач холбогдлыг дутуу үнэлж болохгүй. Орчин үеийн харилцаа холбооны технологийн ачаар өмнө нь дэлхий ертөнцөөс хэдэн зуун жилийн турш таслагдсан байсан алслагдмал газар нутагт ч өнөөдөр даяаршсан тосгонд нэгдээд байна.

Үүнийг дараах тоо баримт илтгэнэ: Монголын 1000 хүн тутамд 196 компьютер оногддог боловч 1000 хүнд оногдох суурин утасны тоо бараг хоёр дахин бага буюу 87 байна. Гэтэл Монголын хүн амын тооноос бараг хоёр дахин илүү буюу 5.5 сая гар утасны хэрэглэгч байгаа нь дэлхийн дунджаас дээгүүр үзүүлэлт юм.

Монголд мэдээллийн 98 цахим сайт байгаа бөгөөд эзэмшлийн мониторингийн судалгаанд хамгийн түгээмэл 10-ыг нь хамрууллаа.

Судалгааны үр дүнд Монголын цахим мэдээллийн зах зээл өндөр түвшинд төвлөрсөн байна хэмээн үнэлэв. (Эдийн засаг, хэвлэл мэдээллийн зах зээл, мэдээллийн хэрэгслийн орчин, Шалгуур 1 болон 2-ыг үзнэ үү.)

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ