This is an automatically generated PDF version of the online resource mongolia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/31 at 00:17
Global Media Registry (GMR) & Press Institute of Mongolia - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Press Institute of Mongolia LOGO
Global Media Registry

Хэвлэл мэдээллийн олон ургальч байдлын эрсдлийн үнэлгээ

Хэвлэл мэдээллийн зах зээл төвлөрсөн байна уу, хэрэв тийм бол ямар түвшинд? Хэвлэл мэдээллийн төвлөрлөөс сэргийлэх эрх зүйн ямар зохицуулалт байдаг вэ? Нийгэмд буй олон янзын дуу хоолой, үзэл бодлыг хязгаарлаж болзошгүй хамгийн том эрсдэл нь юу байна вэ? Монголын хэвлэл мэдээлэл эрх мэдлийг хянаж, ардчиллыг хэрэгжүүлэх хариуцлагатай үүргээ биелүүлэх боломжтой байна уу? Мөн эрх мэдлийг гартаа атгаж байгаа хүмүүстэй хэвлэл мэдээллийн эзэд хэр их хамааралтай байна вэ? Эдгээр асуултад хариу өгөх арван шалгуур үзүүлэлтээр хараат бус хэвлэл мэдээлэл, олон ургальч байдалд учирч буй эрсдлийг үнэлж буй юм. 

  • Project by
    Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ